Doki-Doki

Doki-Doki est la maison d'édition de manga des Éditions Bamboo.
  • (1)

    Classroom for heroes tome 5

    Shin Araki / 

    Koara Kishida

  • (1)

    Mushoku tensei tome 10

    Yuka Fujikawa

  • (1)
  • (1)
  • (1)

    Iris zero tome 8

    Piroshiki  / 

    Takana Hotaru

  • (2)
  • (1)

    Félin pour l'autre tome 4

    Nadatani Wataru

  • Strange fruit tome 3

    Atsushi Asada / 

    Tatsuru Ishikawa

  • (1)
  • (1)

    Atrail tome 4

    Goro Taniguchi / 

    Akihiko Higuchi

  • (1)

    Ken'en - comme chien et singe tome 7

    Fuetsudo / 

    Hitoshi Ichimura

  • (1)
  • (2)

    Buchimaru chaos tome 3

    Tsutomu Ohno

  • (2)

    Battle game in 5 seconds tome 7

    Saizô Harawata / 

    Kashiwa Miyako

  • (2)

    Freya tome 2

    Keiko Ishihara

  • (1)

    Strange fruit tome 1

    Atsushi Asada / 

    Ishikawa Tatsuru

  • (1)

    Strange fruit tome 2

    Atsushi Asada / 

    Ishikawa Tatsuru

  • Pack Strange fruit tomes 1 et 2

    Atsushi Asada / 

    Ishikawa Tatsuru

  • (1)
  • (2)

    Classroom for heroes tome 4

    Shin Araki / 

    Koara Kishida