"Gran Cafe Tortoni"

  • au café kichijôji tome 3

    Kyoko Negishi / 

    Yuki Miyamoto