"Gran Cafe Tortoni"

  • (1)

    café gourmand

    Noboru Takatsuki