"Mahôjin Guru Guru"

  • Wolverine - snikt !

    Tsutomu Nihei / 

    Guru-eFX