"Dragon Slayer"

 • Goblin slayer tome 7

  Kumo Kagyu / 

  Kousuke Kurose

 • (2)

  Demon slayer tome 5

  Koyoharu Gotouge

 • Ninja slayer tome 14

  Yoshiaki Tabata / 

  Yûki Yogo

 • (1)

  Demon slayer tome 3

  Koyoharu Gotouge

 • (1)

  Demon slayer tome 4

  Koyoharu Gotouge

 • (4)

  Demon slayer tome 1

  Koyoharu Gotouge

 • (2)

  Demon slayer tome 2

  Koyoharu Gotouge

 • Goblin slayer tome 6

  Kagyu Kumo / 

  Kurose Kousuke

 • Ninja slayer tome 13

  Yoshiaki Tabata / 

  Yûki Yogo

 • (1)

  Goblin slayer tome 5

  Kagyu Kumo / 

  Kurose Kousuke

 • Ninja slayer tome 12

  Yoshiaki Tabata / 

  Yûki Yogo

 • (1)

  Goblin slayer tome 4

  Kagyu Kumo / 

  Kurose Kousuke

 • Goblin slayer tome 3

  Kurose Kousuke / 

  Kagyu Kumo

 • Ninja slayer tome 11

  Yoshiaki Tabata / 

  Yûki Yogo

 • (1)

  Goblin slayer tome 2

  Kagyu Kumo / 

  Kurose Kousuke

 • (2)

  Goblin slayer tome 1

  Kagyu Kumo / 

  Kurose Kousuke

 • Ninja slayer tome 10

  Yoshiaki Tabata / 

  Yûki Yogo

 • Ninja slayer tome 9

  Yûki Yogo / 

  Yoshiaki Tabata

 • Ninja slayer tome 8

  Yoshiaki Tabata / 

  Yûki Yogo

 • Ninja slayer tome 7

  Yoshiaki Tabata / 

  Yûki Yogo

 • Ninja slayer tome 6

  Yoshiaki Tabata / 

  Yûki Yogo

 • Ninja slayer tome 5

  Yoshiaki Tabata / 

  Yûki Yogo

 • Ninja slayer tome 4

  Yoshiaki Tabata / 

  Yûki Yogo

 • Ninja Slayer tome 3

  Yoshiaki Tabata / 

  Yûki Yogo